En traditionsenlig begravning är en rättighet

Det svenska samhället genomgår förändringar, och många nya medborgare är muslimer. Detta innebär att delar av samhället måste anpassas och utvecklas för att ackommodera befolkningens behov och önskningar. Ett exempel på detta är begravningstjänster för de troende inom islam.

Vår näst största religion

Det krävs som ovan nämnt att samhället anpassar sig efter nya förutsättningar och Lavendla är ett företag som ser till begravningsbehoven för svenska muslimer. Under 1920-talet bosatte sig en av de första muslimerna i Sverige, och redan under 1940-talet grundades Sveriges första muslimska församling. 1953 uppskattades Sveriges muslimska befolkning bestå av ungefär 500 individer, men idag är drygt 8 procent av befolkningen muslimer, en siffra som dessutom väntas öka snabbt i framtiden. I och med att religionsfrihet råder i Sverige så ska det inte vara svårare att hitta begravningstjänster för muslimer än vad det är för kristna. Då andelen muslimer dessutom förväntas stiga än mer så är det av yttersta vikt att utbudet av tjänster följer befolkningsutvecklingen.

Begravningar och avsked inom islam

Enligt muslimsk sed ska den avlidna placeras direkt i jorden, utan kista men med något ovanför kroppen som skyddar mot jorden som används för att täcka graven. Det kan dessvärre vara problematiskt att få tillstånd för en begravning utan kista i Sverige, detta på grund av arbetsmiljörättsliga skäl. I dessa fall kan en enklare kista användas under begravningen. På flera platser i Sverige delas begravningsplatserna upp efter religiös trosuppfattning. Med andra ord kan de anhöriga ofta välja en plats där andra muslimer också ligger begravda. Den avlidne placeras med ansiktet vänt mot Mecka och enligt sed iförd en odekorerad vit svepning. Resten av begravningsceremonin sker på traditionellt vis och de sörjande reciterar Koranen och begravningsbönen Salat al-Janaaza bes kollektivt.

Islam i Sverige

Människor med islamisk trosuppfattning har funnits i Sverige under en längre tid och de senaste åren har antalet stigit markant. Det gör att religionsfriheten för muslimer blir än mer aktuell. Religions- och trosfrihet är en medborgares rätt att utöva sin trosuppfattning. Så länge det sker i enlighet med rådande lagstiftning och inte inskränker på andras rättigheter så är det statens skyldighet att upprätthålla den. I takt med att den muslimska befolkningen växer behöver även utbudet av tjänster växa, däribland begravningstjänster.

Traditioner och seder

Tillvägagångssätten för att ta avsked av nära och kära ser olika ut inom olika trosuppfattningar. De är även något som ofta lever kvar när utövandet av andra religiösa seder minskar. Sverige har en relativt utbredd sekularisering inom de flesta trosuppfattningar, men trots det så är begravningsceremonier och religiösa seder i anslutning till dessa något som i regel utövas oavsett hur aktivt en person utövar sin religion i övrigt. Därför är det viktigt att det finns olika begravningsalternativ för människor av olika trosuppfattningar.