Koranen

I egenskap av att vara den heliga skriften i islam har Koranen en enorm betydelse i flera olika avseenden. För muslimer har den förstås den viktiga funktionen att fungera som ett rättesnöre och religiös urkund som därmed dagligen läses av hundratals miljoner människor. Det är dock inte bara för praktiserande muslimer som kunskap om Koranen är av största vikt. Den påverkar också politiska såväl som samhälleliga strukturer som sträcker sig långt bortom det som brukar kallas muslimska länder. Därför är Koranen-kunskap något som lärs ut på religionsvetenskapen även i svenska skolor som traditionellt har haft mindre samröre med islam än andra religioner, som kristendom.

Innehållet i Koranen är komplext och svårt att koka ned till ett par ledord. Det krävs lång utbildning, även för forskare inom området, för att kunna närma sig ämnet. Ändå finns det några tendenser som är genomgående genom hela boken. Ett av dessa huvuddrag är fokus på monoteismen. Det innebär att islam förkastar tanken på att det skulle finnas flera olika gudomar och hävdar istället att det endast finns en – Allah. Här finns en viktig likhet mellan islam och kristendom i att de poängterar vikten av monoteism, även om respektive gudsbild skiljer sig åt.

Koranen är skriven på arabiska och det är viktigt även för dagens praktiserande muslimer. Även om Koranen har översatts till nästan alla språk i världen är det på originalspråket som de flesta anser att skriften ska läsas på. Därför går ofta studier i islam hand i hand med studier i arabiska för att kunna tillgodogöra sig innehållet i Koranen på ett så bra sätt som möjligt. Många muslimer sätter också ett värde i att kunna de arabiska verserna utantill. På så sätt kan suror reciteras även vid tillfällen när källtexten inte finns tillgänglig.

För den som är intresserad av att läsa Koranen men saknar tillräckliga kunskaper i arabiska finns det flera utmärka svenska översättningar att tillgå. Redan på 1800-talet kom flera översättningar och i början av 1900-talet stod den kända akademikern K. V. Zetterstéen för sin berömda tolkning. Den fick stor spridning och var länge dominerande när det kom till svenska översättningar av Koranen.